Svenska PEFC och svensk lagstiftning kräver att du som skogsentreprenör ska ha viss kompetens.

(senast uppdaterad 2016-04-22)

Miljöhänsyn

Denna kurs kallades tidigare Natur- och kulturmiljövårdsutbildning och ofta lite slarvigt ‘grönt kort’. Svensk PEFC Entreprenörsstandard avsnitt 3.5 föreskriver att ”all personal som utför skogliga arbeten (avverkning, gallring, markberedning, röjning, planering och arbetsledning) ska ha kompetensbevis för adekvat natur- och kulturmiljövårdsutbildning, motsvarande SYN-kurserna Natur- och Kulturmiljövård”. SYN-kursen Miljöhänsyn – förnyelse, ska genomföras minst vart femte år.

Skogsentreprenörerna (SE) erbjuder kursen, liksom andra anordnare, som du hittar här.

ADR-utbildning

Svensk PEFC Entreprenörsstandard kräver enligt punkt 21 ”att den som transporterar farligt gods innehar ADR utbildning som lägst motsvarar ADR kap 1.3 och bilaga S 13.2”. Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna om bestämmelserna för transport av farligt gods samt om de risker som är förenade med sådana transporter.

Lär dig mer om vad ADR är i Safepacs Instegskurs. Den är kostnadsfri och tar mindre än 1 timme att gå igenom. Du hittar instegskursen här. Kurser i ADR 1.3 erbjuds av Skogsentreprenörerna (SE) i samarbete med Safepac. Du kan anmäla dig här.

Första-hjälpen

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1999:7 kräver enligt § 6 att ”Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen skall hållas aktuella”.

Skogsentreprenörerna (SE) erbjuder kursen, liksom andra anordnare.

Heta arbeten

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1992:9 kräver enligt § 2 att ”Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som arbetar med svetsning eller skärning har tillräckliga kunskaper för arbetet. De skriftliga hanterings- och skyddsföreskrifterna som behövs för arbete skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen”.

Skogsentreprenörerna (SE) erbjuder kursen, liksom andra anordnare.

Motorsågs- och röjkort

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2012:1 kräver enligt § 17 att arbetsgivare ansvarar för att att ”den som arbetar med en motorsåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. Dokumentation som styrker att den som arbetar med en motorkedjesåg har avlagt teoretiskt och praktiskt prov för motorsågsanvändning med godkänt resultat ska finnas”.

Enligt § 18 ska den som arbetar med en röjsåg ha ”genomgått en utbildning för den typ av arbete som ska utföras och ha kunskaper för arbetet. Utbildningen ska ta upp de olycksrisker som förekommer i arbetet”.

Skogsentreprenörerna (SE) erbjuder kurser, liksom andra anordnare.

ESA-utbildning

Elsäkerhetsverkets författning ELSÄK-FS 2006:1 kräver enligt § 4 att den som arbetar där det finns elektrisk fara ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna.

Skogsenteprenörerna (SE) erbjuder kursen, liksom andra anordnare.

Kompetensutveckling

Svenska PEFC kräver i entreprenörsstandarden att kompetensutveckling ska ingå som en viktig del i personalpolitiken. Utbildningsbehov ska identifieras och genomförda och planerade utbildningar ska nedtecknas i en utbildningsliggare (PEFC SWE 003:3, Kap. 3.6 punkt 1). Detta ska bl a ske genom regelbundna och dokumenterade utvecklingssamtal och personalmöten/arbetsplatsträffar.

Skogsentreprenörerna (SE) erbjuder kurser och utvecklingsprojekt

Genom Skogsentreprenörerna (SE) kan vi erbjuda och anvisa adekvata kurser för skogsentreprenörer. Kurserna erbjuds både SE-medlemmar och icke-medlemmar.
Läs mer här