Vi är beredda att teckna avtal med dig när vi blivit övertygade om att du förstått innebörden av att vara gruppcertifierad.

PEFC-standarden tillåter oss att teckna avtal med skogsentreprenör, som har ”god kännedom om vad det innebär att följa svensk PEFC-standard”. Det betyder alltså att du måste sätta dig in i vilka krav som finns och hur du avser att följa dem. Här hittar du entreprenörsstandarden.

Det är SE Certifiering AB som har PEFC-certifikatet och vi garanterar gentemot skogsbruket att du och de andra anslutna företagen uppfyller Svensk PEFC Entreprenörsstandard. Vi arbetar systematiskt med olika kontroller och uppföljningar, men systemet förutsätter även samarbete och förtroende mellan paraply och anslutet företag. Om det vid en extern kontroll skulle uppdagas att ett anslutet företag inte uppfyller kraven, äventyras inte bara dennes gruppcertifiering, utan paraplyets certifikat och därmed gruppcertifieringen för samtliga anslutna företag.

Detta innebär avtalet

SE Certifiering AB åtar sig bland annat att:

  • tillhandahålla nödvändiga dokument
  • ge information om ditt ansvar som gruppcertifierad skogsentreprenör
  • erbjuda eller anvisa relevant utbildning
  • ge tillgång till Skogforsks ’Regelrätt Skogsbruk’

Ett anslutet företag åtar sig bland annat att:

  • uppfylla gällande Svensk PEFC Entreprenörsstandard
  • utföra arbete i enlighet med PEFCs krav i form av generella hänsyn, t ex högstubbar, kantzoner, mm
  • årligen genomföra en självkontroll
  • betala den årliga certifieringsavgiften
  • acceptera att kontroll av att PEFCs krav följs genomförs
  • åtgärda eventuella avvikelser från PEFC-standarden inom utsatt tid

Avtalets längd

Avtalet gäller längst ett (1) kalenderår, med ett (1) års förlängning, om det inte sagts upp senast den 30 november innevarande år.