SE Certifiering AB

Paraplyet är ett helägt dotterbolag till SE Skogsentreprenörerna ek. för. Paraplyets primära uppgift är att erbjuda och administrera gruppcertifiering av skogsentreprenörer enligt Svenska PEFC och att upprätthålla PEFCs krav hos de anslutna företagen.

Paraplyet följer riktlinjerna för gruppcertifiering. Det innebär att vi handlägger och granskar ansökningar om gruppcertifiering från

  • Avverkningsentreprenörer (exv. föryngringsavverkning, gallring eller skörd av skogsbränsle)
  • Skogsvårdsentreprenörer (exv. markberedning, plantering, röjning eller skogsdikning)
  • Planläggningsentreprenörer (exv. skogsbruksplanläggning, planering, inventering eller rådgivning)

För att säkerställa att skogsentreprenörerna uppfyller PEFCs standardkrav genomför SEs företagsutvecklare förrevisioner. När samtliga kriterier i entreprenörsstandarden är uppfyllda utfärdas Bevis om gruppcertifiering och företagsnamnet publiceras.

Paraplyet administrerar de anslutna entreprenörernas årliga självkontroll. Vi kräver in självkontrollen från samtliga anslutna företag. Underlåtenhet utgör grund för uppsägning.

Paraplyets personal samt externt anlitade revisorer planerar och genomför årligen internrevisioner hos minst 10 % av de anslutna företagen.

Paraplyet registrerar och följer upp samtliga avvikelser från Svenska PEFCs Entreprenörsstandard som uppdagas. Dessa kan härröra från

  • handlingsplan i samband med ansökan
  • den årliga självkontrollen, eller
  • internrevisioner

Dessutom hanteras inrapporterade externa avvikelser rörande aktörer inom PEFC-systemet.

Vårt åtagande:

  • Följa svensk lagstiftning med betydelse för skogsbruket med tillgång till relevant lagstiftning genom ”Regelrätt Skogsbruk”
  •  Följa tillämpliga delar i PEFC-standarden
  • Tillsammans med anslutna skogsentreprenörer verka för ett hållbart skogsbruk