En gruppcertifierad skogsentreprenör ska uppfylla relevanta delar av PEFCs skogsbruksstandard vid uppdrag på
PEFC-certifierad skogsmark.

Detta innebär att:

Klicka på respektive nyckelord för ytterligare information!

  1. Lämplig metodik och teknik ska användas för att undvika betydande skador på mark
  2. Uppkomna betydande körskador ska anmälas till kund eller åtgärdas
  3. Intermittenta markberedningsmetoder ska användas på marker med risk för erosion
  4. Lämna lämpliga kant- och skyddszoner för biologisk mångfald, markskydd, skydd av sjöar och vattendrag och som övergångar till kulturlandskapet (enl. riktlinjer i SVL)
  5. Som hänsynsytor avgränsa småbiotoper med särskilda naturvärden
  6. Lämna minst 10 naturvärdeträd per ha vid gallring och slutavverkning för att leva, dö, brytas ner och multna. Där sådana saknas i tillräcklig omfattning lämnas utvecklingsträd, dvs träd som kan utvecklas till naturvärdesträd
  7. I slutavverkning och grövre gallring (i annat än ek- och bokbestånd) lämna grova döda träd, grova lågor och tillskapa minst 3 grova högstubbar
  8. Där de naturliga förhållandena så medger, värna lövträd vid röjning och gallring så att de utgör minst 5% i beståndet under första delen av omloppstiden
  9. Vid alla skogliga aktiviteter ta hänsyn till arvet från tidigare generationers liv och arbete i form av fornlämningar, kulturminnen, biologiska kulturarv och immateriella företeelser som ortnamn, sägner och platser med tradition.

Källa: Tekniskt Dokument III, SWE PEFC 002:3