Här kan du läsa om de krav ställs på en gruppcertifierad skogsentreprenör.

Kraven är lite olika beroende på
– din verksamhet
– om du har anställda eller inte
– om du har underentreprenörer eller inte
– mm

De kompletta kraven specificeras i Svensk PEFC Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:3. Scrolla ner, så hittar du ett utdrag.

Utbildning

Den som arbetar inom skogsbruket bör ha skoglig grundutbildning motsvarande 3-årig naturbrukslinje. Minimikrav är ett giltigt kompetensbevis från SYN-godkänd utbildare i Miljöhänsyn (tidigare kallad ‘natur- och kulturmiljövård’). Dessutom kräver svensk lag att tillräckligt många medarbetare har kunskaper i Första hjälpen (ABC/HLR) och i förekommande fall minst ADR 1.3, Heta arbeten, motorsågskörkort och kunskaper i att hantera en röjsåg.

Kompetensen i företaget ska dokumenteras i en utbildningsliggare. Det ska sörjas för kompetensutveckling genom regelbundna och kortfattat dokumenterade arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal (de senare endast för tillsvidare och återkommande säsongsanställda). Resultatet av detta ska sammanfattas och uppdateras i årliga program för kompetensutveckling. Självfallet ska den certifierade skogsentreprenören och dennes anställda tillämpa sina kunskaper på PEFC-certifierad mark, t ex genom att minst ta generell hänsyn vid skogliga åtgärder.

Traktdirektiv

Det krävs traktdirektiv med karta innan arbete påbörjas på PEFC-certifierad skogsmark. Skogsentreprenören ska anmäla avsaknad av eller brister i traktdirektiven till kunden. Om rättelse ej sker, ska avvikelse anmälas till kund. SE Certifiering erbjuder dessutom möjligheten att anmäla direkt här på hemsidan. Du förblir anonym och vi för din talan, samtidigt som det ger oss underlag för att agera kraftfullt, när vi kan konstatera anhopningar av brister.

Lagar och förordningar

Ett grundläggande krav i PEFC-standarden är att företaget följer svenska lagar och förordningar. Många av PEFC-kriterierna är preciseringar av allmänna lagkrav. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om lagkrav, t ex om arbetsmiljölagen och avfallsförordningen. Därför erbjuder SE Certifiering tillgång till Skogforsks Regelrätt Skogsbruk. Använd det verktyget!

Skriftliga avtal

För att skapa förutsättningar för långsiktighet kräver PEFC skriftliga avtal. Såväl affärsavtal mellan skogsentreprenör och kund och mellan skogsentreprenör och underentreprenör, som anställningsavtal mellan skogsentreprenör och anställd. På förfrågan ska bokslut som inte är offentliga uppvisas.

Underentreprenörer

I första hand ska certifierade skogsentreprenörer anlita certifierade underentreprenörer. Ocertifierade underentreprenörer får endast anlitas då särskilda skäl föreligger, t ex omfattande stormfällning. I sådana fall ska information och tillsyn anpassas till entreprenörens erfarenhet och kompetens. Underentreprenörer ska anmälas till GS-facket. Om underentreprenörer anlitas i mer än 2 led, ska skriftlig överenskommelse inhämtas från kund.

Arbetsmiljö

PEFC värnar inte enbart om skogsmarken utan även om de människor, som arbetar i skogen. Skogsentreprenören ska arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor (se Arbetsmiljöverkets information om SAM här), erbjuda sina anställda företagshälsovård och anpassa arbetet till varje individs medicinska och fysiska förutsättningar. Motivation hos och delaktighet från personalen ska ökas genom en förankrad affärsidé och varje anställd ska ha fördelningen av ansvar och befogenheter klart för sig (befattningsbeskrivning). I de fall personskador och olycksfall förekommer, ska konsekvenserna härav förebyggas genom att ha utbildning och utrustning för första hjälpen, en fungerande nödlägesberedskap och en aktuell lista med telefonnummer till anhöriga. Då ensamarbete förekommer ska rutiner finnas som säkerställer en säker hemkomst.

Den som driver skogsentreprenaden ensam eller tillsammans med familjemedlem omfattas inte av alla arbetsmiljökrav. För denna grupp regleras främst tekniska arbetsmiljörisker och kravet på samråd (AML Kap 2 §5).

Miljöpåverkan

Riskerna för miljöpåverkan ska minimeras genom att i första hand använda miljömärkt förbrukningsmaterial. Motorer ska uppfylla EU:s emissionslagstiftning och hydraulolja vara vegetabilisk och miljöanpassad. Etylenglykol får INTE användas sedan 1 januari 2012.

Skördare ska ha utrustning för minimering av sågkedjeolja och sågkedjor ska smörjas med vegetabilisk olja. Motor- och röjsågar ska drivas med alkylatbensin. Tankar och behållare ska vara typgodkända (un-märkta) och besiktigade. Vid service ska spill förebyggas genom dukar eller tråg. Skulle olyckan vara framme ska utrustning finnas till hands för att sanera eventuellt spill.

Farligt gods och farligt avfall

Även om mängden kemikalier och farliga ämnen ska hållas till ett minimum, är vissa miljöpåverkande produkter ännu så länge oumbärliga. För dessa produkter ska det finnas säkerhetsdatablad och produkterna ska hanteras enligt lag och producentens anvisningar. Farligt gods får endast transporteras i typgodkända och besiktigade förpackningar. Detta regleras i ADR-S och gäller IBCer i plast,  metall och även integrerade behållare. Används IBC eller annan behållare av plast, får denna användas som längst 5 år efter tillverkningsdatum (se klocka). När farligt gods transporteras ska det åtföljas av en godsdeklaration och det ska finnas brandsläckare. När farligt avfall transporteras för att överlämnas för destruktion ska det åtföljas av en undertecknad transportdeklaration. Farligt avfall ska antingen återlämnas till servicelämnare, till leverantör (kontrollera att dessa har tillstånd) eller till godkänd miljöstation för destruktion. Den skogsentreprenör, som årligen transporterar mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall, ska ha tillstånd för detta av Länsstyrelsen. I övriga fall är en anmälan tillräcklig. För att kunna övervaka mängden ska, för varje slag av farligt avfall, anteckningar föras i en loggbok om den mängd avfall som uppkommer årligen och vart avfallet transporteras. Om det rör sig om tillståndspliktiga mängder ska även transportsättet noteras i loggboken.

Såhär uttrycker PEFC kraven

 1. Att följa svensk lagstiftning och svenskt kollektivavtal.
 2. Att sluta avtal med, endera en paraplyorganisation (vid gruppcertifiering) eller ackrediterad certifierare (vid direktcertifiering) om certifiering.
 3. Tillämpa Svenska PEFCs krav om ledningssystem i enlighet med SWE 001 kapitel 8 eller specificerat av paraplyorganisationen.
 4. Att årligen redovisa till paraplyorganisation alternativt certifierare att de svenska PEFC‐kraven följs i verksamheten genom entreprenörens självkontroll.
 5. Att acceptera kontroll från paraplyorganisation och/eller certifieringsföretag av att PEFC kraven följs i verksamheten. Bokslut som ej är offentlig handling i Sverige skall uppvisas på förfrågan.
 6. Att vid arbeten på skogsmark hos certifierade skogsägare följa tillämpliga delar av PEFCs skogsstandard, säkerställt genom att inneha kompetens för entreprenörer enligt punkt 3.5.
 7. Att även vid arbeten hos icke certifierade skogsägare uppfylla tillämpliga krav i den sociala standarden i PEFC entreprenörsstandard.
 8. Att rutiner för avvikelsehantering med dokumentation och arkivering finns.
 9. Att nödlägesberedskapen är dokumenterad och tillgänglig samt innefattar nödvändig förstahjälpen‐ och saneringsutrustning.
 10. Att försäkringsbolagens krav på brandberedskap följs och att förebyggande åtgärder mot skogsbrand vidtas då brandrisk föreligger.
 11. Att följa av uppdragsgivaren utfärdat traktdirektiv (inklusive karta) för avtalad åtgärd.
 12. Att, vid avsaknad av eller brister i uppdragsgivarens traktdirektiv, göra avvikelserapport enligt uppdragsgivarens avvikelserutiner. Vid upprepade avvikelser finns möjlighet att meddela uppdragsgivarens certifieringsorganisation. Entreprenören ska inför varje åtgärd se till att erforderlig kunskap och kompetens finns för åtgärdens utförande.
 13. Att motorer i skogsmaskiner uppfyller kraven i EU:s emissionslagstiftning.
 14. Att i tvåtaktsmotorer använda alkylatbensin som lägst uppfyller svensk standard SS 15 54 61.
 15. Att i skogsbruksmaskiner använda hydrauloljor som lägst uppfyller de krav som gäller för hydraulolja enligt svensk standard SS 15 54 34 miljöanpassad.
 16. Att för sågkedjesmörjning använda vegetabilisk sågkedjeolja, annan miljögodkänd sågkedjeolja eller smörjfett för sågkedjesmörjning enligt SS 15 54 70, lägst miljöklass B.
 17. Att nya maskiner som tas i drift efter 2012 förses med utrustning för minimering av sågkedjeoljeförbrukning.
 18. Att etylenglykol inte används i maskinernas kylsystem.
 19. Att avfall återlämnas till leverantör eller lämnas till godkänd miljöstation. Redovisande dokument ska finnas för hantering av farligt avfall.
 20. Att, vid service och underhållsarbeten, oljesaneringsutrustning och exempelvis en presenning för uppsamling av spill finns tillgänglig och används vid byten eller reparation av komponenter där spill kan förväntas för att förhindra läckande vätska att komma ut i naturen.
 21. Att den som transporterar farligt gods innehar ADR‐intyg lägst ADR‐S 1.3.
 22. Farligt gods får endast transporteras i förpackningar/behållare som genomgått typkontroll och åtföljs av ett typintyg. Att så är fallet ska framgå av märkningen av förpackning/behållare, dvs. att det är märkt med och följt av typgodkännandebeteckning.
 23. Att vid inköp av utrustning och förbrukningsmateriel välja miljömärkta produkter då så är praktiskt och ekonomiskt rimligt.
 24. Att vid anlitande av underentreprenör se till att PEFC‐kraven följs.
 25. Att, vid anlitande av underentreprenör, certifierade entreprenörer väljs i första hand. Uppdragsgivaren ska försäkra sig om att underentreprenören har giltigt entreprenörsbevis/certifikat.
 26. Att underentreprenader i fler än två led inte förekommer utan skriftlig överenskommelse med den skogsägare eller avverkningsorganisation som beställt uppdraget.

Källa: Svensk PEFC Entreprenörsstandard, PEFC SWE 003:3

Framsida-SWE 003-3

Ladda ner den kompletta entreprenörsstandarden

Se Skogsforsks film SPÅRLÖS om skonsam körning i skogsmark. Via länken hittar du flera intressanta filmer om skonsamt skogsbruk.