Lagar, författningar mm som ska följas

Ett så kallat portalkrav i PEFC är att du som gruppcertifierad skogsentreprenör ska följa svensk lag (inkl. författningar och förordningar), svenska kollektivavtal och övriga internationella konventioner, som Sverige undertecknat. För att underlätta för dig att identifiera de certifieringskritiska lagarna så har vi gjort följande sammanställning:

Samtliga certifieringskritiska lagarna finns förtecknade i Regelrätt Skogsbruk, se www.regelratt.se eller följ länken till höger.

I PEFCs sociala standard talas främst om Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), men även bland annat följande regelverk styr verksamheten:

AFS 1982:3 – om ensamarbete och hemkomstkontroll
AFS 1992:9 – om heta arbeten
AFS 1999:7 – om nödläge, kris, första hjälpen
AFS 2000:4 – om kemikalielista och säkerhetsdatablad
AFS 2001:1 – om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
AFS 2005:06 – om medicinska hälsokontroller
AFS 2012:1 – om motor- och röjsågar (motorsågsförordningen omnämns)
AFS 2015:4 – om organisatorisk och social arbetsmiljö
LAS 1982:80 – om anställningsskydd
MSBFS 2011:1 – om ADR-S och farligt gods
NFS 2009:3 – om besiktning av tankar, cisterner, depåvagnar och behållare (IBCer)
SFS 1977:1166 (Arbetsmiljöförordningen) – om att anmäla arbetsskador, tillbud och olyckor
SFS 2011:927 – om hantering av farligt avfall
Skogsavtal SLA – GS Skogsbruk

Paraplyet kontrollerar efterlevnaden genom förrevision, självkontroll och internrevision.